Asta z Udoli Uhlavy

                                                   

Schnauzer
Pepper Salt
Female
Born:  15.08.1987
Tatoo:    
CKSP 375/87
Titles:
Breeder: Blahovi Rudolf & Hana (CZ)
Owner: Gajzlerova N.(CZ)
Mail:  
Web:

                                                                    

 Siblings Offspring
   

                                                       Pedigree

 

 

 

Brix z Likarty

 

Bazi v d Weinstadt Iphofen

Jacki v Steigerwald Tor

 

Enzo v Haus Breitenbucher

Heidi v Steigerwald Tor

Susl v Georgenhof

 

Timo v Georgenhof

Assi v. Wolfspfad

 

Clea Zive Proudy

Argo Verni Stin

 

Epok v d Munteren Gesellen

Bea Sonny

 Belga Grey Devil

Brix Sonny

Ura York

 

 

 

Gita Subava

 

Ares od Rodishovki  

Augur Zive Proudy

Arco v.d. Bernhäuser Burg

Belga Grey Devil

Doran z Lejchovce

Bento v Stachelhaus

Merlin Modry Snih

 

Anetta Subava

Atos z Cinskeho Pavilonu

 

Uran York 

Drancy Modry Snih

Afra Estakada

 

Argo Verni Stin

Ambra Madrigal

 

 

                                                                    Home