Mihan Basilli

                                                    

Schnauzer
Pepper Salt
Male
Born:  03.03.1986
Tatoo:    
SF 08219/86
Titles: INT CH,CH FIN.
Breeder: Saimi & Ahti Nieminen (Finland,Porvoo)
Owner:
Mail:     mihankennel@hotmail.com 
Web:    www.mihan.info 

                                                                    

 Siblings Offspring
  Mihan Ilopilleri-Iita 
  Mihan Irwin

                                                       Pedigree

 

 

 

 Mihan Anselmi 

 

Minako Jerry

Wirbel v d Munteren Gesellen

Joschi v d Munteren Gesellen
Bagatelle v d Munteren Gesellen

Minako Dottie

Minaco Bacchus 

Pamiko Nella 

 

Curbit,s Dafne

Xandor v Hahlweg

Tamino v Hahlweg
Mimi v Hahlweg

Minako Inki

Wirbel v d Munteren Gesellen

Minaco Filia   

 

 

Smokestone's  Snow Byrd  

 

 

Heren,s Nitsche Yonan

Artula Claymax v Gurlin

Madeline,s Broadway Bill

Artula Anni v Gurlin

Drehil Banter

Negus v Falkenhaus

Drehil Ballyhog

 

Erdgeist v Kaiserbart

Bayerischen Wind v Holz

Lawandas Andante

Toxi  v Hahlweg

Artula Dame de Bois v Gurlin

Andy v d Munteren Gesellen  

Jana v.d. Munteren Gesellen

 

 

                                                                    Home